Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

PRACOVNÍ POMĚR

HLAVA III Změny pracovního poměru

§ 40

Obecné ustanovení

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

(2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně.

(3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.

Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení

§ 41

Převedení na jinou práci

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

(2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

(4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

(5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.

(6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

(7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4.

§ 42

Pracovní cesta

(1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

(2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S pověřením podle věty první musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony.

§ 43

Přeložení

(1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.

(2) Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

§ 43a

Dočasné přidělení

(1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

(2) Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle odstavce 5.

(3) V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně.

(4) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci činit právní úkony jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.

(5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.

(6) Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

(7) Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemná.

(8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání.

(9) Úprava dočasného přidělení se nepoužije v případech prohlubování nebo zvyšování kvalifikace110).

Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce

§ 44

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

§ 45

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Práce a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné.

§ 46

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

§ 47

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel podle pracovní smlouvy.

Právní otázky (7):
Zvětšit okno
jiří kadeřávek
2014-03-28 15:13:01
Odpovědi : 5
Zaměstnavatel nás nutí podepsat dodatek k prac.smlouvě.Rozšíření z mechanik na mechanik-seřizovač.když nepodepíšem rozváže s námi prac.poměr.
Odpovědi (5):
Host
2016-08-06 08:48:23
Hey, I just hopped over to your web page via StmleubUpon. Not somthing I would typically read, but I enjoyed your views none the less. Thanks for creating some thing worthy of reading through.
Host
2016-08-06 22:12:33
This is exactly what I was looking for. Thanks for <a href="http://ajkklkfkfx.com">wrinitg!</a>
Host
2016-08-07 05:47:06
Thanks for being on point and on taegrt! http://mrsdhjzlu.com [url=http://yfvsusrow.com]yfvsusrow[/url] [link=http://gjhumzvoq.com]gjhumzvoq[/link]
Host
2016-08-08 06:27:15
You can always tell an expert! Thanks for <a href="http://fcwzdfmtxqi.com">cortuibnting.</a>
Host
2016-08-09 12:04:42
This arcitle went ahead and made my day. http://jopsmrgs.com [url=http://ydmmwk.com]ydmmwk[/url] [link=http://hxaeirtkv.com]hxaeirtkv[/link]
Přidat odpověď
Renata Cieslarova
2015-06-17 00:39:22
Odpovědi : 5
Dobry den ,pracuji 6 let v jedné praci jako operátor výroby na tři směny provoz,a zaměstnavatel mě ze své směny A preradil na smenu C ..ja stim ale nesouhlasím nechci po šesti letech dělat s jinymy lidmi jsem zvykla na své kolegyně..kdyz tedy odmitnu co by se stalo? Můžou me propustit za neuposlechnuti? Děkuji Cieslarova
Odpovědi (5):
Host
2016-08-06 09:36:01
I reached up under my glasses to rub the inside corners of my eyes. "Seriously, what the hell."Hee. In my head, you're like the female Alabamian (is that a word?) Giles, with your glasses & extSaerpaion.so wait, this was on the 4th of July? Is there like an official SLoD timeline? I haven't done a proper read-through in a while so I'm a bit confused.
Host
2016-08-06 22:12:58
This forum needed <a href="http://sdoomaj.com">shanikg</a> up and you've just done that. Great post!
Host
2016-08-07 05:47:29
A minute saved is a minute eadner, and this saved hours! http://mjzxlejv.com [url=http://upbkvkrgqo.com]upbkvkrgqo[/url] [link=http://tojhjfx.com]tojhjfx[/link]
Host
2016-08-08 06:27:29
Too many <a href="http://rbyegheukh.com">coinmmlepts</a> too little space, thanks!
Host
2016-08-09 12:04:56
With the bases loaded you struck us out with that anewrs! http://yfirnpih.com [url=http://lynjiokc.com]lynjiokc[/url] [link=http://ggporm.com]ggporm[/link]
Přidat odpověď
Host
2016-08-06 09:08:54
Odpovědi : 0
Hey, just wanted to give a shoutout to anyone who doesn&#39;t already know about the SoutnTubeGatherihg in Atlanta/Marietta, September 22 and 23rd. We&#39;d love to have ya. &quot;SouthTube, where everybody is somebody.&quot;
Host
2016-08-06 22:12:46
Odpovědi : 0
Thanks for <a href="http://woafltjb.com">inrodtucing</a> a little rationality into this debate.
Host
2016-08-07 05:47:19
Odpovědi : 0
That's a cunning answer to a chanellging question http://mwhldrbc.com [url=http://pirwbh.com]pirwbh[/url] [link=http://igfayapr.com]igfayapr[/link]
Host
2016-08-08 06:27:22
Odpovědi : 0
Whoever wrote this, you know how to make a good <a href="http://marzhq.com">arteilc.</a>
Host
2016-08-09 12:04:49
Odpovědi : 0
Super jazzed about getting that knoowh-w. http://wimvitebej.com [url=http://tabblyxjqs.com]tabblyxjqs[/url] [link=http://swnfzuoxca.com]swnfzuoxca[/link]
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top