Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU

HLAVA II MZDA

§ 113

Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

(1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

(2) Je-li zaměstnanec statutárním orgánem zaměstnavatele, sjednává s ním mzdu nebo mu ji určuje ten, kdo ho na pracovní místo ustanovil, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(3) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

(4) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

§ 114

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.

(3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

§ 115

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

(1) Za dobu práce ve svátek23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek23), které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

§ 116

Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

§ 117

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

§ 118

Mzda za práci v sobotu a v neděli

(1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

(2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

§ 119

Naturální mzda

(1) Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci

vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112).

(2) Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo služby.

(3) Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům42), obvyklé ceně43), nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

Mzda při uplatnění konta pracovní doby

§ 120

(1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši (dále jen "stálá mzda"), sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovená vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku.

(2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.

(3) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje

§ 121

(1) Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu [§ 120 odst. 2 písm. b)] za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit.

(2) Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci pracovní dobu nerozvrhne. Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší.

Právní otázky (154):Zobrazit všechny právní otázky
Zvětšit okno
DonaldTrups
2019-02-18 04:37:35
Odpovědi : 0
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra price <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a> price comparison viagra vs cialis <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a> cialis generic availability
TrumanExhiz
2019-02-18 05:38:39
Odpovědi : 0
alcohol viagra cialis levitra stendra <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a> price of cialis 5mg costco <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a> cialis professional 20 mg pills
Josephemari
2019-02-19 19:26:39
Odpovědi : 0
generic cialis made in usa <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a> cialis vs viagra <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a> cialis commercial actors
RobertNeend
2019-02-19 20:17:39
Odpovědi : 0
cialis vs viagra vs levitra review <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a> cialis 20mg tablets reviews <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a> daily 5mg cialis prices
ClomidAPiweeds
2019-02-20 22:32:32
Odpovědi : 0
Clomiphene Citrate from canada reviews and interaction with alcohol. Are there any precautions of alcohol and Clomiphene Citrate? Clomiphene Citrate side effects reviews. How long for Clomid (Clomiphene Citrate) side effects to show? <a href="https://clomifen.blogspot.com/p/clomid-is-non-steroid-medication.html ">Clomid for men</a> side effects cough. Where to buy <a href="https://clomidclomifene.tumblr.com/ ">clomid</a> online reviews. Information on the tablets Clomid no prescription.
ClomidAPiweeds
2019-02-20 23:51:39
Odpovědi : 0
Clomiphene Citrate 100mg - tablets. <a href="https://slashdot.org/submission/9253312/clomiphene-citrate-for-men ">clomiphene for men</a>. Clomid 100mg, 50mg. Cheap Clomiphene Citrate. <a href="https://medium.com/@clomidclomifen/clomifene-for-men-fertility-9b51d480b153 ">clomid</a> price. Medication <a href="https://clomiphene.kinja.com/clomiphene-clomiphene-citrate-is-a-drug-that-is-pres-1832697084 ">clomiphene</a>. ? Getting an online presciption and buying Clomiphene online reviews.
AnthonyNew
2019-02-21 10:01:44
Odpovědi : 0
levitra vs viagra vs cialis alcohol <a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a> cialis coupon for 10 pills at walgreens <a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a> cialis vs viagra vs levitra review
RobertRaich
2019-02-21 10:52:26
Odpovědi : 0
cialis prices usa <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis generic</a> maximum dose of cialis at a time <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a> buy cialis uk next day delivery
ClomidAPiweeds
2019-02-21 16:07:24
Odpovědi : 0
How to order <a href="https://clomidclomifene.tumblr.com/post/182888452182/clomid-50-mg ">clomid 50 mg</a> drug store. ? Reviews for safe for men generic Clomiphene Citrate. <a href="https://www.bitchannel.jp/bbs/topic/side-effects-and-us/ ">Clomid</a> side effects recovery time. Generic drug for <a href="http://www.capitolasset.net/forum/showthread.php?tid=149467 ">Clomid</a> generic. <a href="http://www.ptsd2healthnonprofit.com/new_forums/viewtopic.php?f=16&t=588193 ">Clomid</a> drug side effects. Medication <a href="http://www.unixzone.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=83597 ">Clomiphene Citrate</a> price.
ClomidAPiweeds
2019-02-21 17:29:57
Odpovědi : 0
What percent of people have side effects when taking Clomid? <a href="https://clomiphene50.weebly.com/blog/clomid-clomiphene-citrate ">clomid</a> drug coupon. Ordering <a href="http://leegaylord.com/mybb/showthread.php?tid=330906&pid=398422#pid398422 ">Clomid (Clomiphene Citrate)</a> pills. <a href="http://lexmarketing.com.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=7956 ">Clomiphene</a> reviews. Order <a href="http://bandenmonteur.nl/forums/topic/what-is-the-risk-of-clomiphene-citrate-side-effects/ ">Clomiphene</a> tablets cost. <a href="http://mavared.com/forums/topic/how-many-people-report-clomiphene-citrate-side-effects/ ">Clomid</a> side effects unreversable.
ClomidAPiweeds
2019-02-22 12:20:47
Odpovědi : 0
Getting an online presciption and buying <a href="http://clomiphenecitrate.blog.fc2.com/blog-entry-2.html ">clomiphene</a> online reviews. Information on the capsules Clomid drug store.
Buy Clomiphene citrate
2019-02-22 14:09:21
Odpovědi : 0
Mail Order <a href="http://northerngames.com.ar/foro/showthread.php?tid=226631 ">Clomid (Clomiphene Citrate)</a> drug store. <a href="http://leegaylord.com/mybb/showthread.php?tid=337281&pid=404841#pid404841 ">Clomid</a> site reviews. Order <a href="http://kowrai.net.md-92.webhostbox.net/punbb/viewtopic.php?pid=541504#p541504 ">Clomiphene Citrate</a> generic. <a href="http://eccentrictirade.com/forums/showthread.php?tid=300187&pid=336552#pid336552 ">Clomid</a> review.
Buy Clomiphene
2019-02-22 16:07:44
Odpovědi : 0
Information on the medication <a href="https://forum.awarz.net/showthread.php?565940-Clomiphene-site-reviews-price&p=750458#post750458 ">Clomid (Clomiphene Citrate)</a> for women. Generic drug for <a href="http://bolasepakmy.com/mybb/showthread.php?tid=193516&pid=204840#pid204840 ">Clomiphene Citrate</a> prescription. Generic <a href="http://studymission.com/forum/viewtopic.php?pid=549#p549 ">Clomid</a> on-line. Side effects of <a href="http://vonwolkenstein.ano-host.co.in/vb4-neu/showthread.php?523951-Clomid-%28Clomiphene-Citrate%29-side-effects-reversible-and-alcohol-mixed&p=736461&posted=1#post736461 ">Clomiphene Citrate</a> generic.
ShawnZew
2019-02-23 00:56:26
Odpovědi : 0
cialis and viagra dosages [url=http://cialisonlinq.com/]cialis generic[/url] safe generic cialis sites <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a> levitra or cialis or viagra
RobertHor
2019-02-23 01:53:27
Odpovědi : 0
side effects viagra cialis levitra [url=http://cialisdxt.com/]buy generic cialis online[/url] walmart pharmacy cialis 20mg price <a href="http://cialisdxt.com/">cialis</a> cialis coupon printable 2017
DonaldAmits
2019-02-24 14:38:46
Odpovědi : 0
what are side effects of viagra and cialis <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a> cialis tadalafil 20 mg price in pakistan [url=http://cialisonlinq.com/]cialis generic[/url] generic cialis safe
SteveTiere
2019-02-24 15:23:48
Odpovědi : 0
cialis super active tadalafil 20mg [url=http://cialisdxt.com/]generic cialis[/url] brand name cialis prices <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a> buy viagra and cialis online
ScottHaine
2019-02-26 04:08:16
Odpovědi : 0
price cialis 20mg walgreens <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a> cialis daily use side effect red eyes [url=http://cialisonlinq.com/]cialis generic[/url] cost of cialis 20 mg at walmart
HaroldJER
2019-02-26 04:55:51
Odpovědi : 0
cialis coupon lilly <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a> comprar cialis generico no brasil [url=http://cialisdxt.com/]buy generic cialis online[/url] cialis 20 mg vs 5mg
Erectile Dysfunction
2019-02-26 05:40:24
Odpovědi : 0
Information on the medication <a href="https://slashdot.org/submission/9280952/natural-cures-for-erectile-dysfunction ">natural pills for erectile dysfunction</a> and alcohol interaction. How to counteract best erectile dysfunction supplements side effects? <a href="https://zolotoepole.com/ ">erectile dysfunction treatments</a> medication generic. Where to buy generic natural ED remedies reviews. <a href="http://www.111you.com/home.php?mod=space&uid=2236538 ">erectile dysfunction</a> side effects negative.
Malcolmheics
2019-03-20 15:36:24
Odpovědi : 0
generic cialis lowest price <a href="http://cialisfee.com/">cialis generic</a> cialis coupon for 10 pills at walgreens [url=http://cialisfee.com/]generic cialis[/url] cialis price vs viagra recreational use
Daviddep
2019-03-20 23:16:30
Odpovědi : 0
walmart drug prices cialis <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a> cialis super active vs professional [url=http://cialisdxt.com/]cialis online[/url] lowest priced generic cialis
Malcolmheics
2019-03-22 11:10:20
Odpovědi : 0
cialis dosage medscape <a href="http://cialisfee.com/">cialis online</a> cialis professional wikipedia [url=http://cialisfee.com/]cialis online[/url] generic cialis capsule form
Daviddep
2019-03-22 18:40:55
Odpovědi : 0
cialis soft tabs vs cialis <a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a> side effects of cialis in men [url=http://cialisdxt.com/]buy cialis online[/url] where to buy generic cialis over the counter
Allenrat
2019-03-23 11:22:10
Odpovědi : 0
cialis generic date usa <a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a> cialis vs levitra vs viagra which one is better [url=http://cialisec.com/]buy generic cialis[/url] cialis generico in farmacia italia
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top