Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

NÁHRADA ŠKODY

HLAVA II Odpovědnost zaměstnance za škodu

Díl 1

Obecná odpovědnost

§ 250

(1) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí.

(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252 a 255.

Díl 2

Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

§ 251

(1) Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody, která byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak.

(2) Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem.

Díl 3

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

Oddíl 1

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

§ 252

(1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen "dohoda o odpovědnosti"), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách.

(2) Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

(3) Byla-li způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti.

(4) Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně.

(5) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.

§ 253

(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti, může od ní odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může zaměstnanec od dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení podle věty první musí být provedeno písemně.

(2) Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

§ 254

(1) Inventarizaci je zaměstnavatel povinen provést při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.

(2) Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, je zaměstnavatel povinen inventarizaci provést při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi společně odpovědnými zaměstnanci, při zániku všech těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně odpovědných zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti.

(3) Jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil, nebo který vykonává jinou práci, nebo který byl převeden na jinou práci, nebo který byl převeden na jiné pracoviště nebo přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá, pokud od dohody o odpovědnosti neodstoupil, za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací.

Oddíl 2

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

§ 255

(1) Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

(2) Věc podle odstavce 1, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

(3) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

(4) Byla-li způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

(5) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavřena písemně.

(6) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

(7) Vláda může nařízením zvýšit částku podle odstavce 2.

§ 256

(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, může od ní odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě. Odstoupení podle věty první musí být provedeno písemně.

(2) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

Díl 4

Rozsah náhrady škody

§ 257

(1) Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.

(4) Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

(5) Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

§ 258

Při určení výše náhrady škody podle § 251 se přihlédne zejména k okolnostem, které bránily splnění povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady škody však nesmí přesáhnout částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

§ 259

Zaměstnanec, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí, je povinen nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených věcí v plné výši.

§ 260

(1) Při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši.

(2) Podíl náhrady stanovený podle odstavce 1 nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků.

(3) Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část schodku hradí všichni společně odpovědní zaměstnanci podíly určenými podle odstavců 1 a 2.

(4) Při určování podílu náhrady jednotlivých zaměstnanců, kteří odpovídají za schodek společně, se vychází z jejich hrubých výdělků zúčtovaných za dobu od předchozí inventury do dne zjištění schodku. Přitom se započítává výdělek za celý kalendářní měsíc, v němž byla tato inventura provedena, a nepřihlíží se k výdělku za kalendářní měsíc, v němž byl zjištěn schodek. Jestliže byl však zaměstnanec zařazen na pracoviště během tohoto období, započítává se mu hrubý výdělek dosažený ode dne, kdy byl na pracoviště zařazen, do dne zjištění schodku. Do hrubého výdělku se nezapočítává náhrada mzdy nebo platu.

Díl 5

Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu

§ 261

(1) Zaměstnanec, který je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.

(2) Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou.

(3) Za škodu odpovídá i zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

§ 262

Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel; způsobil-li škodu vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce, sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí výši náhrady škody ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil.

§ 263

(1) Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá.

(2) Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o způsobu náhrady škody, je její součástí výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem, jestliže svůj závazek nahradit škodu zaměstnanec uznal. Dohoda podle věty první musí být uzavřena písemně.

(3) Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1 000 Kč je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací.

§ 264

Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody přiměřeně snížit.

Právní otázky (813):Zobrazit všechny právní otázky
Zvětšit okno
Jamestek
2018-02-10 16:48:02
Odpovědi : 0
cam sites <a href="https://camsites.cricket">cam sites</a> free adult webcam chat <a href=https://camsites.cricket>erotic chat rooms</a> college paper <a href="https://collegepaper.trade">term paper</a> buy homework online <a href=https://collegepaper.trade>college essays</a> internet payday loans <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">instant online payday loan</a> check into cash <a href=https://instantonlinepaydayloan.cricket>instant online payday loan</a> money loan <a href="https://moneyloan.trade">online loans direct lenders</a> online loan <a href=https://moneyloan.trade>quick loan</a> cash advance loan <a href="https://cashadvanceloan.bid">easy cash payday loan</a> speedy cash payday loans online <a href=https://cashadvanceloan.bid>advance cash payday loan</a> payday loans no credit check <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">payday loans for bad credit</a> payday loans no credit check <a href=https://paydayloansnocreditcheck.webcam>speedycash</a> best payday loans online <a href="https://thebestonlinepaydayloans.trade">the best online payday loans</a> payday loans on line <a href=https://thebestonlinepaydayloans.trade>no credit check loan</a> research report <a href="https://researchwriting.stream">research essay</a> research essay <a href=https://researchwriting.stream>compare and contrast essay help</a> payday loans bad credit <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">payday loans for bad credit</a> payday loans direct lender <a href=https://paydayloansforbadcredit.stream>payday loans for bad credit</a>
Payday Loans
2018-02-10 21:44:33
Odpovědi : 0
credit loans <a href="https://creditloans.us.com">loans no credit</a> credit loans <a href=https://creditloans.us.com>credit loans</a>
Custom Essays
2018-02-10 23:35:59
Odpovědi : 0
argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">writing an argumentative essay</a> good argumentative essay <a href=https://argumentessay.us.com>argumentative essays</a>
Buy An Essay Paper
2018-02-11 01:00:05
Odpovědi : 0
write a paper <a href="https://writemypaper.us.com">write my paper for me</a> buy homework papers <a href=https://writemypaper.us.com>write my custom paper</a>
Paydayloan
2018-02-11 01:24:32
Odpovědi : 0
lenders for bad credit <a href="https://moneylenders.us.org">money lenders</a> bad credit consolidation loans <a href=https://moneylenders.us.org>direct lender installment loans</a>
Jamestek
2018-02-11 02:52:39
Odpovědi : 0
free sex webcam <a href="https://freewebcamsex.stream">erotic sex chat</a> free webcam sex chat <a href=https://freewebcamsex.stream>free webcam sex</a> payday bad credit loan <a href="https://paydaybadcreditloan.bid">bad credit payday loans</a> paydayloans <a href=https://paydaybadcreditloan.bid>payday bad credit loan</a> payday bad credit loan <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">payday loans for bad credit</a> no credit check loans <a href=https://paydayloansforbadcredit.stream>payday loans for bad credit</a> payday loans no credit check <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">easy payday loan</a> payday loans bad credit <a href=https://paydayloansnocreditcheck.webcam>same day loan</a> cam sites <a href="https://camsites.cricket">hot porno show</a> free webcam girls <a href=https://camsites.cricket>cam sites</a> help writing essays <a href="https://illustrationessay.trade">illustration essay</a> illustration essay <a href=https://illustrationessay.trade>essay corrector</a> same day payday loans online <a href="https://samedaypaydayloansonline.bid">same day payday loans online</a> advance payday loans online <a href=https://samedaypaydayloansonline.bid>same day payday loans online</a> advance payday loans <a href="https://advancepaydayloans.cricket">payday loans for bad credit</a> cash loan <a href=https://advancepaydayloans.cricket>best cash advance loans online</a>
French Homework
2018-02-11 03:57:45
Odpovědi : 0
writing service <a href="https://essaywritingservices.us.org">essay writing services</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.org>proofreading services</a>
Payday
2018-02-11 04:50:10
Odpovědi : 0
quick cash loans online <a href="https://personalloansforbadcredit.us.com">bad credit personal loans</a> loans for average credit <a href=https://personalloansforbadcredit.us.com>personal loans for bad credit</a>
Jamestek
2018-02-11 07:24:37
Odpovědi : 0
small payday loans <a href="https://smallpaydayloans.bid">easy payday loans</a> online payday advance loan <a href=https://smallpaydayloans.bid>payday loans lenders</a> research paper <a href="https://researchessay.bid">research essay</a> online essay <a href=https://researchessay.bid>essay help</a> quick loans <a href="https://easypaydayloansonline.science">easy payday loans online</a> best payday loans online <a href=https://easypaydayloansonline.science>easy payday loans online</a> buy essays <a href="https://buyessays.stream">buy essays</a> buy essays <a href=https://buyessays.stream>online dissertation</a> best payday loans online <a href="https://bestpaydayloans.stream">best payday loans</a> best payday loans <a href=https://bestpaydayloans.stream>best payday loans</a> advance payday loans <a href="https://advancepaydayloans.cricket">online payday loans direct lenders</a> payday advance loan <a href=https://advancepaydayloans.cricket>payday advance online</a> free chat rooms <a href="https://freechatrooms.webcam">free porn chat</a> free chat rooms <a href=https://freechatrooms.webcam>webcam room</a> pussy webcam <a href="https://freesexcamchat.cricket">free live sex chat</a> free sex cam chat <a href=https://freesexcamchat.cricket>free adult sex chat</a> cash advance lenders <a href="https://cashadvancelenders.trade">cash advance lenders</a> payday loan lenders <a href=https://cashadvancelenders.trade>cash advance loan</a>
Money Loan
2018-02-11 08:52:28
Odpovědi : 0
personal loans for bad credit <a href="https://personalloansforbadcredit.us.com">personal loans for bad credit</a> personal loans for bad credit <a href=https://personalloansforbadcredit.us.com>bad credit personal loans guaranteed approval</a>
Write Essays
2018-02-11 11:58:08
Odpovědi : 0
homework help online <a href="https://homeworkhelp.us.com">homework help</a> college homework help <a href=https://homeworkhelp.us.com>homework help</a>
Cash Loan
2018-02-11 12:38:52
Odpovědi : 0
web loan <a href="https://webloan.us.com">online loans for bad credit</a> online loans bad credit <a href=https://webloan.us.com>ace cash express loans</a>
Fastest Payday Loan
2018-02-11 14:11:35
Odpovědi : 0
payday loans no teletrack check <a href="https://moneylenders.us.org">fast cash advance loans</a> money lender <a href=https://moneylenders.us.org>money lenders</a>
car insurance quotes
2018-02-11 14:11:36
Odpovědi : 0
insurance auto <a href="https://insuranceauto.us.com">insurance auto</a> auto insurance in michigan <a href=https://insuranceauto.us.com>insurance auto</a>
Write My Essay Cheap
2018-02-11 15:37:19
Odpovědi : 0
write essays for me <a href="https://essays.us.com">essay for me</a> essays <a href=https://essays.us.com>7th grade essay writing worksheets</a>
Payday
2018-02-11 16:05:57
Odpovědi : 0
micro credit <a href="https://installmentloansonline.us.com">installment loans guaranteed</a> loan usa <a href=https://installmentloansonline.us.com>online cash</a>
Jamestek
2018-02-11 16:52:35
Odpovědi : 0
online loan <a href="https://moneyloan.trade">payday loan</a> money loan <a href=https://moneyloan.trade>money loan</a> research paper titles <a href="https://researchwriting.stream">research papers</a> research paper <a href=https://researchwriting.stream>buy law essay</a> free adult cam chat <a href="https://freesexcamchat.cricket">nude video chat</a> free live sex shows <a href=https://freesexcamchat.cricket>free live porn chat</a> payday loan lenders <a href="https://advancepaydayloans.cricket">online lenders</a> fast cash loans <a href=https://advancepaydayloans.cricket>direct lenders immediate payment loans</a>
Payday Loans
2018-02-11 17:24:50
Odpovědi : 0
payday loans online <a href="https://loansonline.store">payday loans online no credit check</a> online installment loans <a href=https://loansonline.store>eagle loan</a>
AnadyFum
2018-05-20 13:31:24
Odpovědi : 0
Medical document 003 http://bgimages.pl/?top=Договор-мены-долями-в-квартире-образец.html Medical document 008 http://bgimages.pl/?top=Бланк-табеля-учета-рабочего-времени-бланк-т-13.html
NataliFum
2018-05-21 01:41:11
Odpovědi : 0
Medical document 005 http://kartinica.ru/?com=как-написать-автобиографию-про-себя-образец-на-работу-логопеда.html Blank obrazec http://paintball-dvrz.com.ua/?med=Презентация-для-фельдшеров-гинекология.html
NataliFum
2018-05-21 10:07:36
Odpovědi : 0
Medical document 005 http://abc-trading.com.ua/?act=Таблица-психосоматических-заболеваний-аритмия.html Medical document 009 http://2fish.ro/?obrazec=Терапевтическая-стоматология-детского-возраста-скачать.html
NataliFum
2018-05-21 22:30:01
Odpovědi : 0
Document obrazec http://2004959.ru/?doc=хирургическая-стоматология-под-редакцией-афанасьева-скачать.html Blank document http://2fish.ro/?obrazec=Скачать-учебник-по-офтальмологии-тахчиди.html
NataliFum
2018-05-21 23:01:49
Odpovědi : 0
Medical document 007 http://2fish.ro/?obrazec=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD-2007.html Document obrazec http://adtpro.ru/?docx=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4.html
NataliFum
2018-05-21 23:32:19
Odpovědi : 0
Document obrazec http://abc-trading.com.ua/?act=Учебники-математики-в-медицинском-колледже.html Medical document 006 http://2004959.ru/?doc=спиральная-компьютерная-томография-в-гинекологии-скачать.html
NataliFum
2018-05-22 00:34:02
Odpovědi : 0
Blank doc http://2fish.ro/?obrazec=Скачать-презентацию-на-тему-химия-в-медицине.html Blank document http://2004959.ru/?doc=таблицы-и-графики-онкология.html
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top