Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

NÁHRADA ŠKODY

HLAVA II Odpovědnost zaměstnance za škodu

Díl 1

Obecná odpovědnost

§ 250

(1) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí.

(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252 a 255.

Díl 2

Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

§ 251

(1) Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody, která byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak.

(2) Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem.

Díl 3

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

Oddíl 1

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

§ 252

(1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen "dohoda o odpovědnosti"), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách.

(2) Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

(3) Byla-li způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti.

(4) Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně.

(5) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.

§ 253

(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti, může od ní odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může zaměstnanec od dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení podle věty první musí být provedeno písemně.

(2) Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

§ 254

(1) Inventarizaci je zaměstnavatel povinen provést při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.

(2) Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, je zaměstnavatel povinen inventarizaci provést při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi společně odpovědnými zaměstnanci, při zániku všech těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně odpovědných zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti.

(3) Jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil, nebo který vykonává jinou práci, nebo který byl převeden na jinou práci, nebo který byl převeden na jiné pracoviště nebo přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá, pokud od dohody o odpovědnosti neodstoupil, za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací.

Oddíl 2

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

§ 255

(1) Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

(2) Věc podle odstavce 1, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

(3) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

(4) Byla-li způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

(5) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavřena písemně.

(6) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

(7) Vláda může nařízením zvýšit částku podle odstavce 2.

§ 256

(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, může od ní odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě. Odstoupení podle věty první musí být provedeno písemně.

(2) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

Díl 4

Rozsah náhrady škody

§ 257

(1) Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.

(4) Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

(5) Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

§ 258

Při určení výše náhrady škody podle § 251 se přihlédne zejména k okolnostem, které bránily splnění povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady škody však nesmí přesáhnout částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

§ 259

Zaměstnanec, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí, je povinen nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených věcí v plné výši.

§ 260

(1) Při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši.

(2) Podíl náhrady stanovený podle odstavce 1 nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků.

(3) Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část schodku hradí všichni společně odpovědní zaměstnanci podíly určenými podle odstavců 1 a 2.

(4) Při určování podílu náhrady jednotlivých zaměstnanců, kteří odpovídají za schodek společně, se vychází z jejich hrubých výdělků zúčtovaných za dobu od předchozí inventury do dne zjištění schodku. Přitom se započítává výdělek za celý kalendářní měsíc, v němž byla tato inventura provedena, a nepřihlíží se k výdělku za kalendářní měsíc, v němž byl zjištěn schodek. Jestliže byl však zaměstnanec zařazen na pracoviště během tohoto období, započítává se mu hrubý výdělek dosažený ode dne, kdy byl na pracoviště zařazen, do dne zjištění schodku. Do hrubého výdělku se nezapočítává náhrada mzdy nebo platu.

Díl 5

Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu

§ 261

(1) Zaměstnanec, který je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.

(2) Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou.

(3) Za škodu odpovídá i zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

§ 262

Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel; způsobil-li škodu vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce, sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí výši náhrady škody ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil.

§ 263

(1) Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá.

(2) Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o způsobu náhrady škody, je její součástí výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem, jestliže svůj závazek nahradit škodu zaměstnanec uznal. Dohoda podle věty první musí být uzavřena písemně.

(3) Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1 000 Kč je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací.

§ 264

Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody přiměřeně snížit.

Právní otázky (646):Zobrazit všechny právní otázky
Zvětšit okno
Online Loans
2018-01-18 11:26:49
Odpovědi : 0
personal loans bad credit <a href="https://personalloans.us.org">personal loans for bad credit</a> payday loan company <a href=https://personalloans.us.org>bad credit personal loans guaranteed approval</a>
Payday Express
2018-01-18 11:55:04
Odpovědi : 0
online loan <a href="https://onlineloan.us.com">online loan</a> online loan approval <a href=https://onlineloan.us.com>online loan</a>
Jamestek
2018-01-19 08:08:36
Odpovědi : 0
online payday loan application <a href="https://onlinepaydayloanapplication.science">online payday loan application</a> easy payday loans <a href=https://onlinepaydayloanapplication.science>online payday loan application</a> porn live chat <a href="https://liveporncams.webcam">naked cam</a> live porn cams <a href=https://liveporncams.webcam>live porn cams</a> the best online payday loans <a href="https://thebestonlinepaydayloans.loan">easy online payday loans</a> advance payday loans <a href=https://thebestonlinepaydayloans.loan>payday loan direct lender</a> best payday loan online <a href="https://bestpaydayloan.cricket">best payday loan</a> best payday loan <a href=https://bestpaydayloan.cricket>best payday loan</a> what is a term paper <a href="https://buyessayonline.stream">online essay</a> i need help on my math homework <a href=https://buyessayonline.stream>buy essay</a>
Loans Online
2018-01-19 10:52:05
Odpovědi : 0
online loan application <a href="https://onlineloan.us.com">online loan</a> online loan <a href=https://onlineloan.us.com>online loan application</a>
Online Payday Loans
2018-01-19 13:41:17
Odpovědi : 0
payday loans online no credit check <a href="https://paydayloansonline.us.org">online payday loans no credit check</a> payday loans online <a href=https://paydayloansonline.us.org>loans tulsa ok</a>
Essays Writing
2018-01-19 16:53:51
Odpovědi : 0
write a research paper <a href="https://researchessay.us.com">research paper</a> research essay <a href=https://researchessay.us.com>writing a research paper</a>
Money Loan
2018-01-19 17:46:50
Odpovědi : 0
loans in san antonio <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">money loans no credit check</a> loan no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>loans gov</a>
Payday Express
2018-01-19 17:51:14
Odpovědi : 0
payday loans online <a href="https://loansonline.us.com">best online loans instant approval</a> loans online <a href=https://loansonline.us.com>online personal loans</a>
Loans
2018-01-19 23:07:15
Odpovědi : 0
fast cash advance <a href="https://paydayadvance.us.com">no credit check</a> payday advances <a href=https://paydayadvance.us.com>fast cash advance</a>
Buy Essays Cheap
2018-01-20 00:34:24
Odpovědi : 0
essays <a href="https://essays.us.com">write an essay</a> essay for me https://essays.us.com - essays
Speedycash
2018-01-20 02:39:36
Odpovědi : 0
easy money payday loans <a href="https://cashloans.us.com">cash now</a> cash loans <a href=https://cashloans.us.com>cash lenders</a>
Pay Day Loans
2018-01-20 10:32:34
Odpovědi : 0
quick loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">personal loans no credit check</a> personal loan no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>loans with no credit check</a>
Fastest Payday Loan
2018-01-20 12:15:12
Odpovědi : 0
personal loans for poor credit <a href="https://personalloans.us.org">bad credit personal loans</a> personal loans <a href=https://personalloans.us.org>i need a loan</a>
Buy Cheap Essay
2018-01-20 12:50:19
Odpovědi : 0
essay writing services <a href="https://essaywritingservices.us.org">best essay writing service</a> urgent essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.org>essay writing services</a>
Quick Loan
2018-01-20 13:03:45
Odpovědi : 0
loans online <a href="https://loansonline.us.com">payday loans nevada</a> personal loans online <a href=https://loansonline.us.com>loans online</a>
Writers Online
2018-01-20 13:06:40
Odpovědi : 0
essay writing services <a href="https://essaywritingservices.us.org">essay writing services</a> essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.org>essay writing service</a>
Money Loan
2018-01-20 17:31:22
Odpovědi : 0
ez cash payday loans <a href="https://loansonline.us.com">loans online</a> payday loans online <a href=https://loansonline.us.com>online loan</a>
Fastest Payday Loan
2018-01-20 18:01:56
Odpovědi : 0
faxless payday loans <a href="https://paydayloan.us.org">fast quick loans</a> no faxing payday loan <a href=https://paydayloan.us.org>no faxing payday loan</a>
Writers Online
2018-01-20 18:42:14
Odpovědi : 0
argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">easy argumentative essay</a> custom essay writing rhetorical analysis <a href=https://argumentessay.us.com>argument essay</a>
Online Homework Help
2018-01-20 23:04:25
Odpovědi : 0
college essay helping others <a href="https://argumentessay.us.com">argument essay</a> essay playing god revenge argue or defense <a href=https://argumentessay.us.com>essay writing university</a>
Jamestek
2018-01-21 01:29:51
Odpovědi : 0
online payday advance loan <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.stream">payday advance loan</a> no credit check loan <a href=https://onlinepaydayadvanceloan.stream>online payday advance loan</a> free webcam porn <a href="https://freewebcamporn.bid">pussy cam</a> free webcam porn <a href=https://freewebcamporn.bid>nude chats</a> easy approval payday loans <a href="https://cashadvanceloan.science">payday advance loan</a> cash advance loan <a href=https://cashadvanceloan.science>cash advance lenders</a> help with assignments <a href="https://essaywriting.stream">essay writing help online</a> extended essay help <a href=https://essaywriting.stream>dissertation writing service uk</a> school papers <a href="https://schoolpapers.science">research papers</a> school papers <a href=https://schoolpapers.science>school papers</a> speedy cash payday loans online <a href="https://fastestpaydayloan.bid">payday loan lenders</a> fastest payday loan <a href=https://fastestpaydayloan.bid>payday loan</a>
Assignment Helpers
2018-01-21 03:18:32
Odpovědi : 0
write my paper for me <a href="https://writemypaperforme.us.com">bibliography assignment</a> write my paper for me https://writemypaperforme.us.com - write my paper for me
Quick Loan
2018-01-21 03:36:54
Odpovědi : 0
installment loans no credit check <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans</a> bad credit installment loans guaranteed <a href=https://installmentloans.us.com>installment loans no credit check</a>
Personal Loans
2018-01-21 07:13:06
Odpovědi : 0
personal loans with bad credit <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> bad credit short term loans <a href=https://personalloans.us.org>personal loans</a>
Homework Help Online
2018-01-21 12:10:07
Odpovědi : 0
science term paper <a href="https://termpaper.us.com">term paper writer</a> management term paper https://termpaper.us.com - term paper writer
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
informujte mě e-mailem, když se dostanete odpověď
Jste člověk
 

Top