Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

HLAVA II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

§ 103

(1) Zaměstnavatel je povinen

Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

(4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

(5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

§ 104

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

(1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem34).

(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

(3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.

(4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

(5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

(6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

§ 105

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

(1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

(2) Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

(3) Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

(4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

(5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

(6) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

(7) Vláda stanoví nařízením

§ 106

Práva a povinnosti zaměstnance

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

(3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen

Právní otázky (10):
Zvětšit okno
Host
2013-08-15 10:59:13
Odpovědi : 0
Dobrý den,
prosím, můžete mi napsat, zda má zaměstnavatel povinnost/ možnost zřídit pro zaměstnankyně (těhotně a kojící)prostory pro odpočinek a za jakých dalších podmínek či hyb. předpisů.
Děkuji
Host
2014-05-14 07:27:58
Odpovědi : 0
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda zaměstnavatel má právo po svých zaměstnancích chtít, aby pracovali ve své řádné směně, která trvá kolem 9 až 9,5hod a pak po skončení své směny byli zaměstnanci nuceni jet služebním vozem, které si sami musí řídit klidně 300km na další noční směnu bez odpočinku? Další směna i s cestou tam a zpět trvá mnohdy i 13hod. Zaměstnanec po takovéto vyčerpávající směně, kdy na pracoviště se vrací mnohdy kolem 5hod ranní,takže jeho práce trvá již 20hod v kuse dostane odpočinek tak, že již za 6 hod je opět na pracovišti v pracovním procesu. Pokud zaměstnanci odmítnou tuto zdvojenou pracovní dobu, tak jim následuje výpověď z práce.Chtěla bych se proto zeptat,jak se mohu proto tomuto bránit,zda mám právo toto odmítnout bez strachu, že o práci přijdu. dokonce jsem takovouto práci musel vykonat i když zaměstnavatel věděl, že v den takovéto dlouhé zdvojené práce musím odvést děti do léčebny a v léčebně děti musí být do 11hod.Vrátil jsem se domů v 6,45 ze zaměstnání po téměř 24 hodinové práci pracovní řádná doba je od 7hod do 17hod.( cesta ze zaměstnání trvá 25min domů ).Prosím o radu jak proti tomuto se mohu bránit.
Květa
2014-10-07 23:08:15
Odpovědi : 0
Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat, udělalo se mi na pracovišti náhle nevolno-migréna a silné zvracení,vč.střevních potíží, nadřízenou jsem o stavu informovala sms o náhlé nevolnosti, zavřela jsem kancelář a odešla, na ten den jsem si napsala dovolenou. Bylo toto v pořádku? Při nástupu do zaměstnání jsem zaměstnavatele upozornila, že cca 2-3 do roka mám záchvat migrény.
Host
2015-01-09 23:42:09
Odpovědi : 1
Jsem ve zkušební době měla jsem paragraf mohu jej mít? Mám nevidomého kamaráda dostal předvolání k soudu a mě si tam přizval jako svou asistentku na co mám nárok - propustka či náhradní volno?
Odpovědi (1):
BillyAvaip
2017-01-21 04:14:36
wh0cd784002 <a href=http://doxycycline-monohydrate.bid/>doxyciclin</a> <a href=http://cialis-coupon.party/>cialis</a> <a href=http://buysynthroid.club/>buying synthroid online</a> <a href=http://noroxin.gdn/>noroxin</a> <a href=http://buyaldactone.webcam/>aldactone 100 mg</a> <a href=http://doxycyclinemonohydrate.gdn/>doxycycline monohydrate</a> <a href=http://erythromycin250mg.click/>erythromycin medication</a> <a href=http://prednisolone-online.party/>buying prednisolone online</a> <a href=http://shatavari.science/>shatavari</a> <a href=http://propecia2015.top/>info</a>
Přidat odpověď
host
2015-02-03 20:32:31
Odpovědi : 0
Pokud pracuji od 6:00 do 14:00,kdy nejpozději musím být na pracovišti a kdy mohu odejít na konci sm z pracoviště?
Host
2016-08-06 08:10:28
Odpovědi : 0
//In fact, many muslims of keiaaakarhe/kerzla/UP have afghan/arab blood and there are clear proofs for that.//Let it be &#8230; If Aryans who came with cattle here can live here means let them also live.What is ur problem ???
Host
2016-08-06 22:12:08
Odpovědi : 0
All of my questions <a href="http://lltefhcygu.com">sekadel-thtnts!</a>
Host
2016-08-07 05:46:39
Odpovědi : 0
If you wrote an article about life we'd all reach enhntlgenmeit. http://gxbefjrln.com [url=http://nzbwhrxpsgl.com]nzbwhrxpsgl[/url] [link=http://sgtdhe.com]sgtdhe[/link]
Host
2016-08-08 06:27:04
Odpovědi : 0
I really wish there were more <a href="http://ilukfluafj.com">artelcis</a> like this on the web.
Host
2016-08-09 12:04:32
Odpovědi : 0
Arieclts like this make life so much simpler. http://sdkuzm.com [url=http://mggbortedu.com]mggbortedu[/url] [link=http://vfukagmuu.com]vfukagmuu[/link]
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
informujte mě e-mailem, když se dostanete odpověď
Jste člověk
 

Top