Zákoník práce
Kontakt | Sitemap
Česká republika

Zákoník práce

Pracovní právo
Informační portál
A A A
Poslední aktualizace: leden 2015r.

Zákoník práce

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

HLAVA II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

§ 103

(1) Zaměstnavatel je povinen

Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

(4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

(5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

§ 104

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

(1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem34).

(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

(3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.

(4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

(5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

(6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

§ 105

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

(1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

(2) Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

(3) Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

(4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

(5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

(6) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

(7) Vláda stanoví nařízením

§ 106

Práva a povinnosti zaměstnance

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

(3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen

Zvětšit okno
GeraldAllom
2017-09-21 20:58:17
Odpovědi : 0
canada drugs <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a> rx pharmacy <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?fluconazole-150mg>fluconazole 150mg</a> canadian pharmacy meds <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-lasix">side effects of lasix</a>
GeraldAllom
2017-09-22 10:49:10
Odpovědi : 0
trust pharmacy canada <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a> pharmacies near me <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?generic-cialis-at-walmart>generic cialis at walmart</a> canadapharmacyonline.com <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?tamoxifene">tamoxifene</a>
kamagra usa
2018-03-28 23:40:22
Odpovědi : 0
cheap kamagra 100mg tablets <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg</a> india kamagra 100 chewable tablets <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg tablets for sale usa</a> kamagra reviews does work http://kamagradxt.com/ kamagra 100
kamagra oral jelly for sale in usa illegally
2018-03-30 14:57:57
Odpovědi : 0
kamagra oral jelly wirkung bei frauen <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly 100mg 1 week pack</a> kamagra oral jelly kaufen per nachnahme <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra rendeles budapest</a> kamagra oral jelly in india http://kamagradxt.com/ kamagra oral jelly india manufacturer
Brcewroda
2018-04-16 18:47:44
Odpovědi : 0
bulk cialis we like it safe cheap cialis <a href="http://kaivanrosendaal.com">Buy Cheap Cialis usa</a> cialis wir preise american pharmacy cialis
Brcewroda
2018-04-17 11:00:06
Odpovědi : 0
acheter cialis meilleur pri buy original cialis <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis">cheap cialis</a> cialis 50 mg soft tab wow look it cialis mexico
Brcewroda
2018-04-18 05:06:57
Odpovědi : 0
cialis generico en mexico cialis italia gratis <a href="http://kaivanrosendaal.com/">Buy Cheap Cialis usa</a> preis cialis 20mg schweiz when can i take another cialis
Hrafdcewroda
2018-04-18 21:53:15
Odpovědi : 0
cialis generico doc on line can you get cialis on nhs cialis mg 20 <a href=http://jvrimages.com/#cialis+free+trial>cialis on line no pres</a> cialis shop in malaysia only for you cheaper cialis cialis generico es malo <a href=http://jvrimages.com/#cialis+5+mg>generic cialis at walmart</a> looking to purchase cialis cialis aus usa online medical cialis http://jvrimages.com/#calluses tranny generic cialis cialis rrp australia cost the best place cialis buy now
Hrafdcewroda
2018-04-19 10:40:49
Odpovědi : 0
cialis preiswert cialis brand cialis wholesale cialis 5mg price <a href=http://jvrimages.com/#cialis+alternative>when will generic cialis be available</a> cialis et avc cialis that ships to canada can nz buy cialis online au <a href=http://jvrimages.com/#side+effects+for+cialis>cheap cialis</a> we use it cialis costs cialis soft history look there buy real cialis http://jvrimages.com/#generic+cialis opinioni cialis online tout sur le cialis how to get cialis in tokyo
Hrafdcewroda
2018-04-20 01:12:43
Odpovědi : 0
cialis naturale in erboristeri soft tab cialis uk cialis sales wa <a href=http://jvrimages.com/#calluses>calluses</a> buy australia cialis can can you take 1 2 cialis cialis dose eccessiv <a href=http://jvrimages.com/#cialis+cost>cialis coupon</a> cialis ayuda alopecia vente de cialis plus au quebec cialis kamagra prix http://jvrimages.com/#calluses jual cialis online cheap cialis 120mg thailand cialis generic
Hrafdcewroda
2018-04-20 18:37:38
Odpovědi : 0
cialis ohne rezept review offerte cialis buy cialis in india delhi <a href="http://jvrimages.com/">buy cialic</a> cialis y cocain cialis 50mg best price cialis kamagra prix buy cialis where india from cialis en belgique cialis plus medication order http://jvrimages.com/#cialis+without+a+doctor's+prescription cialis australia express only here cheap pfizer cialis best deals on cialis
CoreyWES
2018-06-28 18:12:49
Odpovědi : 0
<a href="http://viagraiy.com/">viagra without a doctor prescription</a> how to buy viagra on line <a href="http://viagraiy.com/">viagraiy.com</a> buy genuine viagra <a href=http://viagraiy.com/>http://viagraiy.com/</a> canadian pharmacy viagra http://viagraiy.com/#viagra-generic does viagra work with alcohola che eta prendere viagraarginina la viagra naturalviagra tablets in vizagwill viagra go generic in 2012costa rica tico paradise viagra datingcheapest uk supplier viagrahalf tablet of viagraviagras head office in toronto canadacombien de temps effet viagraviagra pharmacological classviagra gravidezusing viagra as a teenagerwelcher arzt verschreibt mir viagranhs guidelines prescribing viagraviagra leberwerte
Tyronedal
2018-07-02 08:53:32
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisvus.com/">discounted cialis 20 mg</a> cialis without a doctor's prescription <a href="http://cialisvus.com/">cialisvus.com</a> we like it safe cheap cialis <a href=http://cialisvus.com/>http://cialisvus.com/</a> cialis vs viagra http://cialisvus.com/#generic-for-cialis cialis with benazeprilno prescription cialis cheapcialis ukcialis kaufen europaprices buy cialis cialascialis 20 mg filmtabletten 12 stwhat happens if you mix cialis with viagracialis 5 mg price walmartviagra cialis brain tumorwhy does cialis cause muscle paindont take cialischeap cialis soft over nighthoe gebruik je cialis
Tyronedal
2018-07-02 12:53:33
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisvbuy.com/">best price cialis 20mg</a> free cialis <a href="http://cialisvbuy.com/">cialisvbuy.com</a> order a sample of cialis <a href=http://cialisvbuy.com/>http://cialisvbuy.com/</a> cialis dosage http://cialisvbuy.com/#cialis-20mg does cialis come in ginaric5 cialis tadalafilcialis elevated psaaion ed viagra cialiscialis dossagecialis generika beipackzettelviagra cialis levitra italiaventa de cialiscialis soft shopclick here cialis daily ukusing viagra and cialisdirections for taking cialis soft tabsnadelen cialis
Tyronedal
2018-07-03 07:08:57
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisees.com/">cialisees.com</a> cialis for sale cialis efficacit <a href=http://cialisees.com/>http://cialisees.com/</a> cialis 30 day sample http://cialisees.com/#buy-cialis
Tyronedal
2018-07-04 13:27:06
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis for sale venta de cialis canada <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a> cialis price in bangalore http://cialisvi.com/#cialis-5mg
Tyronedal
2018-07-05 13:57:54
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis generic cialis 5 effetti collaterali <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a> cialis 20 mg cut in half http://cialisvi.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
Tyronedal
2018-07-08 17:35:57
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> generic cialis pro order a sample of cialis <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a> canadian discount cialis http://cialisvi.com/#buy-generic-cialis
Tyronedal
2018-07-09 09:44:32
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a> american pharmacy cialis cialis 20mg <a href=http://cialisvu.com/#>http://cialisvu.com/</a> 5 mg cialis pharmacie en ligne http://cialisvu.com/#buy-generic-cialis
Tyronedal
2018-07-10 03:48:34
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisvonline.com/#">cialisvonline.com</a> fast cialis online tadalafilo <a href=http://cialisvonline.com/#>http://cialisvonline.com/</a> tadalafil http://cialisvonline.com/#buy-cialis
Tyronedal
2018-07-11 01:27:37
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisda.com/#">cialisda.com</a> generico cialis mexico generic cialis review uk <a href=http://cialisda.com/#>http://cialisda.com/</a> cialis 100 mg 30 tablet http://cialisda.com/#buy-generic-cialis
Tyronedal
2018-07-12 03:25:35
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisiv.com/#">cialisiv.com</a> generic for cialis cialis rckenschmerzen <a href=http://cialisiv.com/#>http://cialisiv.com/</a> cialis australian price http://cialisiv.com/#cialis-super-active
Tyronedal
2018-07-13 16:15:20
Odpovědi : 0
<a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a> low dose cialis blood pressure generico cialis mexico <a href=http://kawanboni.com/#>http://kawanboni.com/</a> cialis australian price http://kawanboni.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
Tyronedal
2018-07-14 07:43:11
Odpovědi : 0
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> tadalafil estudios de cialis genricos <a href=http://babecolate.com/#>http://babecolate.com/</a> we like it cialis price http://babecolate.com/#cialis-canada
Tyronedal
2018-07-15 00:23:26
Odpovědi : 0
<a href="http://cialisda.com/#">cialisda.com</a> cialis 30 day sample cialis therapie <a href=http://cialisda.com/#>http://cialisda.com/</a> cialis daily reviews http://cialisda.com/#cialis-super-active
Zeptejte se:
(volitelně, nebude vidět)
Jste člověk
 

Top